Zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy sołectwa (jednostki pomocniczej gminy), funkcjonujący na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Kompetencje zebrania wiejskiego:

Do najczęstszych zadań zebrania wiejskiego należą:

  • uchwalanie rocznego planu wydatków sołectwa
  • rozpatrywanie sprawozdań z pracy organów sołectwa
  • wybór i odwoływanie sołtysa oraz członków rady sołeckiej, oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu
  • opiniowanie na wniosek rady sołeckiej projektów jej uchwał
  • podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy

Organizacja zebrania wiejskiego:

Szczegółowe regulacje dotyczące organizacji zebrania wiejskiego znajdują się w poszczególnych statutach. Z reguły prawo udziału w takim zgromadzeniu posiadają wszyscy mieszkańcy sołectwa dysponujący czynnym prawem wyborczym.

Zebranie wiejskie zależnie od przyjętych rozwiązań zwoływane może być przez sołtysa, radę sołecką lub organy samorządu gminnego (radę gminy, wójta), a także na wniosek określonej liczby mieszkańców. Statuty zawierają z reguły obowiązek odbywania takich posiedzeń nie rzadziej niż raz w roku.