29 października o godzinie 9.30 głosowanie nad uchwaleniem zmiany studium.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem regulującym i wyznaczającym politykę przestrzenną gminy. Nie jest co prawda aktem prawa miejscowego czyli nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych, ale wszystkie uchwalane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie mogą naruszać jego ustaleń.

Studium jest „planem” planów miejscowych. Obejmuje teren całej gminy i wyznacza podstawowe kierunki rozwoju. Jest dokumentem dość ogólnym, sporządzonym na mapie o dużej skali. Wyznacza główne szlaki komunikacyjne oraz informuje, czy dany teren docelowo jest przeznaczony pod zabudowę i określa jego ogólne przeznaczenie: mieszkalnictwo wielo- i jednorodzinne lub mieszane, usługi czy tereny produkcyjne, a także obszary zielone. Funkcje te określa się jako dominujące, bo w praktyce, szczególnie w gminie Piaseczno, często są one bardziej wymieszane. Szczegółowe ustalenia zapisywane są w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Rozwój ostatnich lat odcisnął trwały ślad w gminie Piaseczno. Zabudowa wielorodzinna sąsiadująca z jednorodzinną, tereny produkcyjne przy mieszkaniowych. Ogromna presja inwestorów, którzy kupują tereny rolne i chcą je szybko przeznaczyć na cele budowlane, często w najbliższym sąsiedztwie terenów chronionych – to wyzwania z którymi należało się zmierzyć.

Uporządkować rozwój
W studium, po pierwsze, trzeba uporządkować tempo rozwoju gminy. Nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową to ogromne koszty dla gminy związane z obowiązkiem zapłaty odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi (patrz tabela) oraz związane z budową kanalizacji, wodociągów, dróg i sieci odwodnieniowej. Nie mówiąc o przestrzeni publicznej, na której do tej pory oszczędzano. Dochody z nowych terenów spływają powoli, w miarę zabudowywania się nowych obszarów, i nie równoważą kosztów w krótkim okresie. Dlatego w projekcie zmiany studium przewiduje się pozostawienie niektórych obszarów jako tereny rolne do czasu uzgodnienia zrównoważonego sposobu zagospodarowania i przygotowania odpowiednich środków na inwestycje, co może wzbudzać kontrowersje wśród właścicieli tych terenów. Nie jest możliwe cofnięcie czasu czy unieważnienie obowiązujących planów zagospodarowania. Dlatego projekt zmiany studium, siłą rzeczy, musi być w części kontynuacją rozwiązań przyjętych w 2006 r. oraz uwzględniać to co wydarzyło się w przestrzeni do tej pory.

Trasa S-7 i nowe miejsca pracy
Po drugie zmiana studium przewiduje aktywizację gospodarczą terenów wzdłuż zaktualizowanego przebiegu nowej tras S-7. Tereny usług generują nowe miejsca pracy, a ponadto będą w przyszłości przynosić większy dochód do budżetu gminy. W projekcie zmiany studium wskazano również nowe drogi dojazdowe do węzłów komunikacyjnych zlokalizowanych na projektowanej drodze ekspresowej.

Ochrona terenów zielonych: lasów i dolin rzek
Gmina Piaseczno cieszy się zainteresowaniem osób szukających nowego miejsca do zamieszkania. To między innymi dzięki temu, że dysponuje jeszcze terenami otwartymi lasów, pól i dolin rzek. Dlatego trzeba je chronić. Z tego powodu wiele wniosków i uwag dotyczących zwiększenia terenów pod zabudowę w tych newralgicznych miejscach zostało na etapie rozpatrywania odrzuconych.

Gmina Piaseczno zmienia studium, zmienia plany miejscowe, ale deweloperom często udaje się jeszcze uzyskać pozwolenia na budowę na podstawie starych, ułomnych planów miejscowych. Dlatego niestety w niektórych miejscach wyrastają budynki, które w świetle nowych planów nie powinny w ogóle powstać. Sprawy nowych inwestycji często trafiają do organów odwoławczych, sądów i toczą się latami. Kształtowanie ładu przestrzennego wymaga czasu. Zmiana studium zaowocuje dopiero w kolejnych latach poprzez uchwalanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rozwój przypomina rozpędzoną lokomotywę i trudno go zatrzymać z dnia na dzień. Wymaga to konsekwencji i systematycznej pracy, a efekty będą widoczne po latach.