Chodniki na Julianowskiej – wybrano wykonawcę

RZP.271.97.2014.IM.1457                                                                     Piaseczno 01.10.2014 r.
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę polegająca na budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc postojowych i wjazdów bramowych wzdłuż ul. Julianowskiej na odcinku od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu wraz z rozbudową ul. Kombatantów w zakresie wydzielonych etapów 1, 2, 3, 4”.

Zamawiający na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w/w przetarg wygrała firma Budownictwo Drogowe JARPOL S.A. ul. Grenadierów 8/25, 04-062 Warszawa za cenę ryczałtową brutto 3.605.682,10 zł. Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium ceny określonego w SIWZ i otrzymała łączną punktację 600 pkt.