29.10.2014 – uchwalenie zmian do Studium

Poniżej cały porządek obrad:

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 29.10.2014 r. (środa) o godz. 9:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, odbędzie się 52 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z 51 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.10.2014r
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:

9.1 W sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno

10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

 

Warto się wybrać!