ogród deszczowy

Oszczędzam wodę, zbieram deszczówkę

W ramach wykonywania działań w zakresie retencji (zatrzymywania wody w gruncie i zbiornikach) w celu zapobiegania suszy i podtopieniom w czasie nawalnego deszczu, Gmina Piaseczno udziela dopłat w programie: „Oszczędzam wodę, zbieram deszczówkę”.

Do dnia 1 września 2023 r.  można składać wnioski o udzielenie dotacji na realizację trwałych systemów małej retencji służących gromadzeniu deszczówki m.in. ogrodów deszczowych, studni chłonnych, muld chłonnych czy zbiorników retencyjnych.

Wysokość dotacji przewiduje pokrycie 80% rzeczywistych, udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji jednak nie więcej niż 5000 zł w przypadku osób fizycznych i nie więcej niż 10.000 zł dla pozostałych podmiotów prawnych.

Dofinansowanie dotyczy nie tylko kosztów zakupu, ale też wykonania i montażu elementów wchodzących w skład nowego systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych w miejscu ich powstania.

Dotacja nie przysługuje na remont już istniejących systemów przydomowej retencji. Dotacja nie obejmuje budowy oczek wodnych ani zakupu wolnostojących zbiorników na wodę opadową (tzw. beczek pod rynnę). Dotacja nie obejmuje także infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych wykonywanej w ramach określonych pozwoleniem na budowę nowych inwestycji drogowych, mieszkaniowych, usługowych i przemysłowych.

Formularz wniosku i szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: https://bip.piaseczno.eu/artykul/148/6978/dotacja-z-budzetu-gminy-na-zagospodarowanie-deszczowki oraz https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2022/3732/akt.pdf

Dostępne środki są ograniczone. Kto pierwszy, ten lepszy.

 

lokalne podtopienia po deszczach nawalnych

Teren biologicznie czynny – co to takiego?

Przed nami kolejny sezon lokalnych podtopień z Rowu Jeziorki. Garaże pełne wody, zatkane studzienki ściekowe, przelewający się nurt kanałku, woda stojąca w ogrodach i na skrzyżowaniach.  W skrajnych przypadkach – wartki nurt deszczówki sprawnie przypływający przez parter niedawno wyremontowanego domu.

Czy to oznacza, że warto zaopatrzyć się w worki z piaskiem, którymi obłożymy swoje domy i garaże, bo nic innego nam w najbliższej przyszłości nie pozostało?

Nieustannie powstające nowe domy powodują, że nasza wieś betonuje się i uszczelnia. Skutkiem tego są coraz dotkliwsze podtopienia i mikropowodzie. Ale to nie tylko wina deweloperów. My też, jako mieszkańcy, mamy w tym własny udział.

W 2022 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy trwały prace nad stworzeniem dokumentu pt. „Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy.” Zlecono specjalistyczne opracowanie, które ma na celu wskazanie kierunków działań przeciwdziałających skutkom deszczy nawalnych.

Pod koniec 2022 r.  Gmina przeprowadziła również serię konsultacji społecznych. Dowiedzieliśmy się, że w przyszłości powstaną zbiorniki retencyjne, ale wiele zależy od pozyskania środków na ich budowę, od współpracy z sąsiednimi gminami oraz podmiotami zarządzającymi wodami.

Retencja wody to zbieranie, magazynowanie wody lub spowolnienie jej spływu. Retencja poprawia warunki wodne w gruncie poprzez zatrzymanie w nim wody.  Zatrzymanie wody w konkretnym miejscu może zapobiegać podtopieniom w miejscach spływu. Przeciwdziała także suszy, gdy jest mało opadów.

Retencję można podzielić na dużą, małą i mikroretencję. Duża retencja to zadanie władz: budowa zbiorników retencyjnych (na ciekach wodnych), udrażnianie rowów melioracyjnych, egzekwowanie podatku deszczowego (w naszej Gminie nie ma tej daniny). Mała retencja to lokalne gromadzenie wody w niewielkich zbiornikach lub rowach melioracyjnych. To zadanie należy do zarządcy poszczególnych elementów układu wodnego  (np. gdy dany rów jest przy drodze obowiązki jego utrzymania należą do zarządcy drogi).

Aby znacząco poprawić sytuację wodną na obszarze naszego Sołectwa, potrzebne są również wysiłki poszczególnych gospodarstw domowych. Każdy z nas, działając świadomie, może wpłynąć na tę sytuację. I to właśnie jest mikroretencja. Z badań wynika, że te najmniejsze działania dotyczące zagospodarowania wody deszczowej mają największe znaczenie.

Do działań, które jako mieszkańcy zobowiązani jesteśmy podjąć należy utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na własnych działkach.

Czym jest powierzchnia biologicznie czynna?

Powierzchnia biologicznie czynna to niezabudowana i nie utwardzona – przepuszczalna (!) część działki, która może być pokryta roślinnością (rabata, trawnik, grunt obsadzony drzewami i krzewami).

Powierzchnię biologicznie czynną stanowią też oczka wodne, stawy i rowy.  Teren biologicznie czynny pełni nie tylko funkcję estetyczną, ale także konkretne zadania związane z naturalną retencją wody. Nie może stanowić mniej niż 25% powierzchni działki.

Dla naturalnej retencji wodnej szczególnie ważne są drzewa i krzewy, które w bryle korzeniowej mogą magazynować znaczne ilości wody deszczowej i pośniegowej, powoli ją uwalniając i zapobiegając podtopieniom.

Co zrobić by zachować na działce powierzchnię biologicznie czynną?

Oznacza to m.in. rezygnację z wyłożenia kostką brukową (i innymi nieprzepuszczalnymi materiałami) podjazdów i ogrodów (tarasy, podmurowane altany, ścieżki i trwale paleniska).  Uszczelnienie powierzchni ogrodu powoduje, że woda opadowa i roztopowa nie wsiąka w ziemię, ale spływa po powierzchni. Ogranicza to zarówno dostawę wody do korzeni roślin, co powoduje konieczność sztucznego podlewania, ale także, w czasie ulewnych opadów, przyspiesza odpływ wody co może prowadzić do zatykania się studzienek ściekowych, wybijania wody w nieoczekiwanych miejscach, podmywania skarp oraz wylewania się wody z Rowu Jeziorki na sąsiadujące nieruchomości, często zabudowane.

Aby utrzymać powierzchnię biologicznie czynną nie musimy rezygnować zupełnie z utwardzenia części powierzchni. Wystarczy, że na podjazdy, miejsca zabaw dla dzieci, ścieżki ogrodowe wykorzystamy materiały półprzepuszczalne oraz przepuszczalne.

Do takich materiałów należą: krata trawnikowa / geokrata / krata ażurowa, panel drogowy, żwir. Z jednej strony zabezpieczają i stabilizują grunt, z drugiej, dzięki przepuszczaniu wody, umożliwiają wzrost roślin i nie zakłócają naturalnego przepływu wody.

Jaki jest wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla mojej działki?

Udział powierzchni biologicznie czynnej dla swojej działki, a także dla powierzchni pod budynkiem wielorodzinnym, można sprawdzić w planie zagospodarowania przestrzennego. Plan ten jest dostępny w na stronie Urzędu Gminy. Nie wynosi mniej niż 25% powierzchni działki.

Postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obowiązują wszystkich właścicieli działek, bez względu na to czy są jedynymi właścicielami nieruchomości czy też ich współwłaścicielami (ponieważ tworzą wspólnotę mieszkańców w bloku). Części wspólne nieruchomości (drogi, podjazdy, miejsca postojowe, place zabaw, tereny zielone) także powinny zapewniać przewidziany w MPZP udział powierzchni biologicznie czynnej.

O tym jakie działania, jako mieszkańcy Józefosławia, możemy dodatkowo podjąć w zakresie retencji wody, napiszemy w kolejnych wpisach.

Wesołych Świąt i pięknej wiosny!

Serdeczne życzenia kilku chwil bez telefonu, spojrzenia z odwagą w oczy bliskich, spacerów w słońcu i uśmiechu składają na te Święta Sołtyska i Rada Sołecka Józefosławia.

Zebranie Wiejskie – podsumowanie obrad

W dniu 22 marca 2023 r. kilkudziesięciu mieszkańców Józefosławia uczestniczyło w Zebraniu Wiejskim. Dziękujemy za udział wszystkim osobom, które aktywnie włączają się w tworzenie naszej społeczności.

Na początku zebrania wystąpił prezes PWIK Piaseczno – Paweł Wojciechowski – z apelem o oszczędzanie wody w sezonie wiosennym i letnim, ze względu na likwidację ujęć wody w Piasecznie i konieczność pozyskiwania wody z Warszawy.  Woda warszawska, choć miększa, jest droższa.

Apelujemy o ograniczenie zużycia wody w godzinach 7.00-10.00 oraz 18.00-22.00. W tych godzinach nie wolno m.in.  podlewać ogrodów, napełniać basenów, myć pojazdów. Przez całą dobę można korzystać z wody w celach bytowych, np. do picia, gotowania, mycia naczyń, kąpieli, prania.

Projektowane jest nowe ujęcie wody oligoceńskiej na ternie Gminy Piaseczno. Będziemy z niego korzystać nie wcześniej niż w III kwartale 2024 r.

W dalszej kolejności mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z problemami retencji wody na terenie Gminy i Józefosławia. Przedstawicielka Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu Dorota Krug-Płoska przedstawiła sposoby, w jakie mieszkańcy mogą włączyć się w działania zapobiegające lokalnym podtopieniom oraz suszy w naszej okolicy.

Obecny na zebraniu Wiceburmistrz Robert Widz wskazał, że w budżecie Gminy Piaseczno są środki w wysokości 240.000 zł przeznaczone na dotacje inwestycji mieszkańców w urządzenia małej retencji służące zagospodarowaniu deszczówki (ogrody deszczowe, muldy chłonne, szczelne zbiorniki podziemne). Formularz wniosku o dotację można znaleźć tutaj.

W najbliższym czasie przedstawimy Państwu więcej informacji o sposobach włączenia się mieszkańców w zachowanie retencji wód w naszej wsi. Zaproponujemy rośliny hydrofilne do ogrodów, napiszemy o roli łąk kwietnych, które można założyć we własnym ogrodzie, podkreślimy rolę terenu biologicznie czynnego.

Już teraz zapraszamy Państwa do zapoznania się z poradnikami dot. retencji wydanymi przez Gminę Izabelin, które dostępne są pod tym linkiem.

Zebranie Wiejskie przyjęło uchwałę, której treścią było pozytywne zaopiniowanie zwiększenia z 30 do 40 maksymalnej ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydawanych przez Gminę Piaseczno. Zezwolenia te dotyczą wyłącznie punktów gastronomicznych, a nie sklepów sprzedających alkohol. Treść uchwały będzie dostępna na stronie Sołectwa już wkrótce.

Sołtyska Katarzyna Krzyszkowska-Sut zaprosiła mieszkańców oraz firmy działające na terenie Józefosławia do włączenia się w organizację Festynu Dni Józefosławia, który został zaplanowany w terminie 2-4 czerwca 2023 r.

 

 

 

Szczepienie lisów w Lasie Kabackim

Szczepienie lisów w Lesie Kabackim

W dniach 25 marca – 16 kwietnia 2023 r. w Lesie Kabackim rozrzucona zostanie szczepionka przeciwko wściekliźnie lisów.

Warto w tym czasie zadbać o swoich pupili i szczególnie wtedy trzymać psy na smyczy podczas spaceru po lesie.

Pełna treść komunikatu Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dostępna jest tutaj.

zebranie wiejskie

Zebranie Wiejskie 22 marca

Na dzień 22 marca 2023 r., na godz. 19.00,  Sołtyska Katarzyna Krzyszkowska-Sut zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Józefosław.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór protokolanta i komisji skrutacyjnej
 3. Zatwierdzenie porządku zebrania
 4. Wystąpienie Prezesa PWiK (Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie) pt.: „Oszczędzanie wody w sezonie letnim”
 5. Prezentacja przez przedstawiciela Urzędu Gminy w Piasecznie programu mikroretencji (rozwiązań przydomowych zatrzymujących wodę z opadów i zapobiegających lokalnym podtopieniom
 6. Zaproszenie mieszkańców i lokalnych firm do włączenia się w organizację Festynu Dni Józefosławia planowanego na czerwiec 2023 r.
 7. Sprawy różne
 8. Zamknięcie zebrania.

W Zebraniu Wiejskim mogą uczestniczyć, zabierać głos oraz podejmować uchwały stale zamieszkujący w Józefosławiu dorośli mieszkańcy Sołectwa (znajdujący się w rejestrze wyborców Gminy Piaseczno).

Zebranie będzie miało miejsce w stołówce Szkoły Podstawowej przy ulicy Kameralnej 11.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

 

 

hulajnogi Lime

Hulajnogi Lime wróciły do Józefosławia

Lime poinformował, że od 22 lutego, po zimowej przerwie, mieszkańcy Józefosławia będą znów mogli korzystać z e-hulajnóg firmy.

Urządzenia Lime cieszą się coraz większą popularnością w polskich miastach. Firma operuje flotą ponad 22 000 urządzeń  w Polsce. Ten sposób przemieszczania się to wygodna i ekologiczna forma codziennych podróży.

General Manager Lime Poland – Michał Borek  – zapewnia, że bezpieczeństwo i ekologia to priorytety Lime. W czasie przerwy zimowej każda e-hulajnoga przechodzi dokładny przegląd w magazynie.

Aby rozpocząć swoją przygodę z e-hulajnogą wystarczy pobrać aplikację Lime (dostępną na urządzenia z systemem Android i iOS) oraz zeskanować znajdujący się na kierownicy kod QR i podążać za dalszymi instrukcjami. Lokalizację najbliższej e-hulajnogi można bardzo łatwo sprawdzić za pomocą mapy w aplikacji.

Lime przygotował specjalny kod promocyjny dla mieszkańców Józefosławia. Po odbyciu jednego przejazdu e-hulajnogą, drugi 10-minutowy przejazd będzie darmowy. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lime.

Przy tej okazji przypominamy 5 najważniejszych zasad poruszania się hulajnogami:

 • Poruszaj się drogami dla rowerów. Jeśli nie są dostępne, wybieraj jezdnię z dozwoloną prędkością do 30 km/h, bądź, w innych przypadkach, chodnik.
 • Jedź maksymalnie 20 km/h, a poruszając się po chodniku, dostosuj prędkość i ustępuj pierwszeństwa pieszym.
 • Nigdy nie jedź pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających.
 • Jedna hulajnoga = jedna osoba. Obowiązuje zakaz przewożenia dodatkowych osób, zwierząt czy ładunku.
 • Parkuj hulajnogę w wyznaczonych do tego miejscach. W przypadku ich braku, zaparkuj hulajnogę równolegle do chodnika, jak najbliżej jego zewnętrznej krawędzi (najdalej od jezdni). Pamiętaj, aby pozostawiona szerokość chodnika nie utrudniała ruchu i była nie mniejsza niż 1,5 m. Pamiętaj o osobach niewidomych i niepełnosprawnych.

Prosimy także, by hulajnogi ustawiać w bezpiecznej odległości od zieleni publicznej. Pozostawione zbyt blisko rabat przewracające się hulajnogi niszczą roślinność.

 

Podsumowanie roku 2022

Do funkcji sołtyski przygotowywałam się już przed pandemią. Decyzja zapadła spontanicznie, również dlatego, że kandydatów, którzy chcieliby angażować się społecznie było jak na lekarstwo.

Pełniąc funkcję radnej już drugą kadencję znałam dokładnie problemy i potrzeby naszej miejscowości. Widziałam też jak duży potencjał mogą mieć sołtys i Rada Sołecka, gdyby tylko z należytą starannością i prawdziwym oddaniem zajmowały się sprawami lokalnej społeczności. Patrząc wstecz odczuwałam niedosyt i czułam potrzebę zmiany. Dlatego się zgłosiłam. I nie żałuję.

To było duże wyzwanie, ale z perspektywy tego roku mogę powiedzieć, że wraz z wspierającą mnie Radą Sołecką zrobiliśmy krok do przodu w postrzeganiu tego, jak mogłaby wyglądać nasza wieś za kilka lat.

Nie jesteśmy zwyczajną wsią, z drewnianym płotem, suszącymi się na nim garnkami i malwami przy oknie. Oprócz domów jednorodzinnych mamy wiele osiedli. Praktycznie staliśmy się przedmieściem o statusie wiejskim. Mieszkańców jest tak dużo, że trudno zrealizować jedno spotkanie/zebranie i równie trudno poznać wszystkich. Zależy nam jednak na tym, żeby mieszkańcy mieli w naszym zespole realne wsparcie i dostęp do informacji. Jako sołtyska przede wszystkim reprezentuję sprawy mieszkańców, wykonując postanowienia zebrania wiejskiego, dbam o prawidłowe wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego oraz podejmuję działania integrujące mieszkańców.

Bardzo istotne i w efekcie również skuteczne okazało się ukierunkowanie działań Rady Sołeckiej i moich na współpracę z wszystkimi, którzy wnoszą do naszej społeczności dobro własnego zaangażowania. Każde stowarzyszenie, koło gospodyń wiejskich, grupka zaangażowanej młodzieży to nieoceniona wartość dla naszego wspólnego rozwoju. Słuchamy sugestii i prowadzimy dyskusje. Zawsze z otwartymi głowami i sercami.

Podobnie rzecz ma się z władzami gminy Piaseczno. Po latach prowadzonej przez poprzedniego sołtysa „zimnej wojny” wreszcie możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy porozumienie, zarówno burmistrz jak i Rada Miejska znają nasze stanowisko i potrafią je wspierać. Przede wszystkim decyzjami finansowymi.

Zachęcamy do włączania się w nasze akcje i wspieranie naszych działań, możliwości jest wiele i każdy wkład jest bezcenny.

Poniżej wnioski złożone do gminy:

Wniosek o modernizacje placu zabaw przy Tenisowej – otrzymaliśmy informację ustną, że urządzenia wcześniej zakupione przez gminę nie będą mogły być zamontowane ze względu na ograniczone miejsce w terenie.

Wniosek o modernizacje wybiegów dla psów przy Wilanowskiej i w parku – zostały zasypane doły wykopane przez psy.

Wniosek o odnowienie ławek przy ul. Wenus i ul. Wilanowskiej – zostały odnowione

Naprawa i zabezpieczenie rowu przed zapadaniem się, przy ul. Wilanowskiej na odcinku od ul. Cyraneczki do ul. Geodetów – rów został zabezpieczony

Wniosek od doświetlenie ulicy Osiedlowej na odcinku od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej. Jedna z lamp często nie świeci, zaproponowano jej przegląd oraz wzmocnienie mocy oświetlenia istniejących lamp – oświetlenie w całej gminie zostało przejrzane i zostały wskazane do wymiany lampy rtęciowe i sodowe.

Wniosek o objęcie patronatem burmistrza Dni Józefosławia – otrzymaliśmy wsparcie od spółek gminnych takich jak PWiK, PUK, Biura Promocji i Kultury.

Pozostałe działania:

Spotkanie w sprawie uchwały krajobrazowej. Na prośbę wydziału urbanistyki i architektury odbyliśmy spotkanie wraz z radą sołecką z urzędniczką wydziału UiA p. Dorotą Krug na temat prac związanych z ta uchwałą.

Dzień Sołtysa. Zorganizowaliśmy spotkanie w Klubie Kultury z okazji dnia sołtysa, dla sołtysów z tzw. 3 okręgu wyborczego, obejmującego wschodnią część sołectw (Julianów, Chyliczki, Chylice, Siedliska, Jastrzębie, Chojnów, Orzeszyn-Pilawa)

Sprzątanie Józefosławia wspólnie z mieszkańcami sprzątaliśmy wybrane części Józefosławia

Rewitalizacja parku – Zorganizowaliśmy akcję obsadzania rabat nowymi roślinami z oczyszczeniem alejek.

Rewitalizacja klombów w Józefosławiu. Wraz z członkiniami obsadzałyśmy rabaty nowymi roślinami.

Poprawienie bezpieczeństwa na tylnym wyjściu z parku na ulicę Księżycową – zostały na prośbę mieszkańców zamontowane bramki uniemożliwiające wyjazd dzieciom na rowerkach/hulajnogach prosto na ulicę Księżycową.

Organizacja wspólnie z Centrum Kultury w Piasecznie, a konkretnie z Klubem Kultury w Józefosławiu Dni Józefosławia – 3 dniowej imprezy (wraz z lokalnymi wystawcami, stowarzyszeniami, koncertami i atrakcjami dla dzieci) dla mieszkańców Józefosławia i Julianowa.

Organizacja zebrania wiejskiego w związku z podziałem Środków z funduszu sołeckiego.

Udział w konsultacjach dotyczących terenu rekreacyjnego w Julianowie zarówno w przestrzeni publicznej jak i podczas podsumowania w Klubie Kultury; udział w spotkaniu rocznicowym Klubu Seniora+ w Józefosławiu, oraz w Wigilii, udział w Kiermaszu Świątecznym w  Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Józefosławiu.

Sprzątanie Józefosławia

O szczegółach mojej pracy w Radzie Miejskiej w roku 2022 można przeczytać TUTAJ 

Indywidualne podsumowania działań w radzie sołeckiej:

AGNIESZKA NIEMCZYK PROŃ

MONIKA MATUSIAK

 

Spokojnych Świąt i Pięknego Nowego Roku

Spokojnych i radosnych Świąt oraz Pięknego Nowego Roku składają Sołtyska i Rada Sołecka Józefosławia.

 

zdjęcie zaśnieżonej ulicy

Akcja Zima

Szanowni Mieszkańcy,
Chciałoby się powiedzieć, że drogowcy znowu nie zauważyli, że spadł śnieg…
Od wczoraj interweniujemy w sprawie głównych ciągów komunikacyjnych.
Rozpoczęła się “Akcję Zima” w trakcie której wydział utrzymania dróg i ulic powinien dbać o odśnieżanie i zapewnienie braku śliskości jezdni i chodników na drogach gminnych i w naszym Sołectwie.
W związku z tym jeśli zaistnieje sytuacja, że okolicy waszego zamieszkania były prowadzone prace odśnieżająco-posypujące, lecz nie zahaczyły o waszą drogę, to prosimy o jak najszybszy kontakt na adres: rada@solectwojozefoslaw.piaseczno.eu  lub katarzyna.krzyszkowska-sut@piaseczno.eu
Zgłaszajcie Państwo niedoróbki firm sprzątających będziemy zgłaszać bezpośrednio do wydziałów.
Dziękujemy wszystkim, którzy zgłaszają nam stan dróg w swojej okolicy.
zdjęcie zaśnieżonej ulicy

Ulica Cyraneczki, fot. Dorota da Costa