monety w stosikach

Głosowanie na budżet obywatelski Gminy Piaseczno 21-30 września

monety w stosikach

W dniach 21-30 września 2022 r. odbędzie się głosowanie na projekty z budżetu obywatelskiego Gminy Piaseczno. Mieszkańcy Gminy Piaseczno mogą głosować osobiście w wyznaczonych punktach oraz za pośrednictwem internetowego systemu obsługi budżetu obywatelskiego.

Józefosławia dotyczą nastepujące projekty oznaczone numerami 14, 15, 17 i 34:

 • projekt nr 14 – zazielenienie, nasadzenia drzew wraz ze wzmocnieniem skarpy na ul. Jutrzenki w Józefosławiu, na kwotę 130.000 zł
 • projekt nr 15 – potańcówki w Józefosławiu, na kwotę 60.000 zł
 • projekt nr 17 – poidła dla Józefosławia, na kwotę 82.500 zł
 • projekt nr 34 – SP Józefosław – nowa nawierzchnia (typu sztuczna trawa) na boisku piłkarskim, na kwotę 130.000 zł

Głosować można na wiele projektów, aż do czasu, gdy ich suma wypełni 1.000.000 zł, bo taki jest budżet obywatelski Piaseczna w 2023 r.

Za zgodą rodzica, głosować mogą także dzieci i młodzież. Do głosowania należy wówczas załączyć skan/zdjęcie podpisanej odręcznie zgody rodzica na udział w głosowaniu. Formularz zgody znajduje się na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Piaseczna.

Zachęcamy do głosowania.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Józefosław z dnia 29 sierpnia 2022 r.

W dniu 29 sierpnia 2022 r. w Szkole Podstawowej przy ulicy Kameralnej odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Józefosław. Przedmiotem obrad było głównie przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na 2023 r.

W uchwale nr 1 Zebrania Wiejskiego  z dnia 29 sierpnia 2022 r.  został sformułowany wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na sfinansowanie następujących przedsięwzięć:

1) organizacja Dni Józefosławia –  45.000 zł,

2) Letnie Kino Plenerowe – Rewers pod Chmurką – 18.000 zł,

3) zakup i montaż ławek – 1.500 zł

4) zakup i montaż koszy na śmieci – 1.000 zł,

5) koszty administracyjne Sołectwa Józefosław – 500 zł

6) Kiermasz Bożonarodzeniowy – 2.000 zł,

7) Międzynarodowy Festiwal Musica Classica – 10.000 zł.

Z protokołem z Zebrania Wiejskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. można zapoznać się TUTAJ.

część postaci na skateboardzie

Skatepark w Julianowie – ciąg dalszy konsultacji

część postaci na skateboardzie
W czwartek 7 września po raz drugi konsultowany był projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego ze skateparkiem, który powstanie u zbiegu ulic Cyraneczki i Kombatantów w Julianowie.
Biuro projektowe JAZ +Miasto, na zlecenie Gminy Piaseczno, przedstawiło 3 koncepcje, różniące się dominującą funkcją skweru (skatepark / plac zabaw / miejsce spotkań).
Zapraszamy do zgłaszania swoich uwag do projektów, poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej, do której link znajduje się poniżej.
https://tinyurl.com/2p8ubxny
Zbierane odpowiedzi mają na celu opracowanie jednej koncepcji, która jak najpełniej uwzględni propozycje różnych grup mieszkańców. Ankieta będzie aktywna do 15 września.
W treści ankiety zaprezentowane zostały wszystkie projekty.
zebranie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Józefosław

zebranie

Wszystkich dorosłych stałych mieszkańców Sołectwa Józefosław zapraszamy do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) w stołówce Szkoły Podstawowej przy ulicy Kameralnej 11 w Józefosławiu, o godz. 19.00

Proponujemy następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór protokolanta i komisji skrutacyjnej
 3. Zatwierdzenie porządku zebrania
 4. Przedstawienie stanu wykorzystania środków z funduszu sołeckiego na 2022 r.
 5. Dyskusja nad proponowanymi przedsięwzięciami do wniosku o przeznaczenie środków  z funduszu sołeckiego
 6. Głosowanie nad uchwałą Zebrania Wiejskiego w przedmiocie wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego
 7. Sprawy różne
 8. Zamknięcie zebrania.

Głównym przedmiotem porządku obrad będzie podjęcie przez Zebranie Wiejskie uchwały w przedmiocie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego. W roku 2023 r. mamy do dyspozycji 78540 złotych.

Zapraszamy do przedstawiania propozycji przedsięwzięć, które miałyby zostać zrealizowane z tego funduszu. Propozycje, wraz z kosztorysem i uzasadnieniem można przedstawiać mailowo Sołtysce: k.krzyszkowska-sut@piaseczno.eu do dnia 27 sierpnia 2022 r.

Z funduszu sołeckiego mogą zostać zrealizowane przedsięwzięcia, które służą poprawie warunków życia mieszkańców Sołectwa, są zgodne ze strategią rozwoju Gminy i stanowią zadanie własne Gminy.

Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do:
1) zabierania głosu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwał,
3) głosowania,
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do protokołu złożonego oświadczenia lub deklaracji.

Zapraszamy do wspólnego decydowania o naszym najbliższym otoczeniu.

Zebranie Wiejskie odbędzie się 29 sierpnia o godz. 19.00 w stołówce Szkoły Podstawowej przy ulicy Kameralnej 11. 

Kontrola zbiorników bezodpływowych.

Szanowni Państwo,

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Piaseczno  uprzejmie  informuje,  że  Straż  Miejska prowadzi  kontrolę  w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych. Podczas wykonywanych czynności właściciele nieruchomości poproszeni zostaną o okazanie umowy oraz dowodów potwierdzających opłatę za wywóz nieczystości ciekłych. Kontrolą zostaną objęte wszystkie nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Piaseczno niepodłączone do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1297) właściciele nieruchomości są zobowiązani do przedstawienia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. Informuję, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie. Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i  transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Piaseczno dostępny jest na stronie internetowej: odpady.piaseczno.eu/wykaz-firm-odbierajacych-nieczystosci-ciekle/.

Dodatkowo zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i  gminy Piaseczno (załącznik do Uchwały nr 575/XXVII/2020 Rady Miejskiej w  Piasecznie z dnia 15 lipca 2020 r.), właściciele nieruchomości są zobowiązani do opróżniania zbiorników nie rzadziej niż 1 raz na kwartał oraz do przechowywania przez okres 1 roku umów i  dowodów uiszczania opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

W związku z powyższym wyżej wymienione dokumenty tzn. umowa oraz dokumenty potwierdzające opróżnianie zbiorników bezodpływowych będą kontrolowane przez pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami oraz Straż Miejską.

Kontrola  przeprowadzana  jest  na  podstawie  art.  9u  ustawy  o  utrzymaniu  czystości i  porządku w gminach oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Proszę mieszkańców o współpracę i okazywanie wymaganych dokumentów.

Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od w/w obowiązku właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczeniach.

Źródło: odpady.piaseczno.eu

Dni Józefosławia 2022 r. – wyniki badania ankietowego

Prezentujemy wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 69 uczestników Festynu Dni Józefosławia  (3-5 czerwca 2022 r.).

Festyn ten był w części finansowany z funduszu sołeckiego.

Dziękujemy wszystkim ankietowanym za udział w badaniu.

Przy tej okazji zapraszamy Państwa do głosowania na przedsięwzięcia, które zostaną  sfinansowane z funduszu sołeckiego w 2023 r. Zabrać głos będzie można w dniu 29 sierpnia, w czasie planowanego na ten dzień Zebrania Wiejskiego.

 

 

znak zapytania

Ankieta oceniająca Festyn Dni Józefosławia

znak zapytaniaW dniach 3-5 czerwca 2022 r. miał miejsce Festyn Dni Józefosławia zorganizowany przez Sołectwo Józefosław oraz Klub Kultury w Józefosławiu.

Zapraszamy Państwa do podzielenia się opinią o tym wydarzeniu. Pozwoli nam to w przyszłości lepiej dostosować ofertę kulturalną i rozrywkową do Państwa potrzeb.

Udostępniamy link do ankiety: https://forms.gle/DLx1tmeiijD7iw1e6

Głosowanie trwa do 15 lipca. Do dnia 18 lipca przedstawimy Państwu wyniki ankiety.

Festyn Dni Józefosławia został w części (26235 złotych) sfinansowany z funduszu sołeckiego.

Na dzień 29 sierpnia zaplanowane jest Zebranie Wiejskie. W czasie tego Zebrania będą Państwo głosować nad wnioskami o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego, które zostaną wydatkowane w 2023 r.

 

mapa poglądowa terenu rekreacyjnego

Konsultacje społeczne – teren rekreacyjny przy Cyraneczki

W dniu 22 czerwca (środa) w godzinach 16.00-19.00 Gmina Piaseczno organizuje konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego wzdłuż ulicy Cyraneczki pomiędzy ulicami Jemiołuszki i Przyrodniczą.

Spotkanie odbędzie się na placu zabaw z tyrolką, przy ulicy Cyraneczki.

Zapraszamy mieszkańców, a szczególnie młodzież i dzieci do zabrania głosu w sprawie przeznaczenia tego terenu. Czy powinien powstać tam skatepark? Plac zabaw dla młodzieży? Decydujmy!

mapa poglądowa terenu rekreacyjnego

Na zdjęciu cz lonkowie zespołu ExMaanam

Harmonogram Festynu Dni Józefosławia

Festyn Dni Józefosławia, który odbędzie się w dniach 3-5 czerwca b.r. na parkingu Technicoloru zgromadzi wiele atrakcji, których będzie można zaznać w 4 wydzielonych strefach: Scena, Wystawcy, Strefa Dzieci i Foodtrucki.

Przedstawiamy harmonogram wydarzeń:

Scena: 17.00-22.00

17.00 – KOLOROFONIA – koncert hip hop

17.45 Klub Senior+ w Józefosławiu – pokaz tańca towarzyskiego

18.00 – Bajkowe podróże – program artystyczny dla dzieci

19:00 – THE PIERNIKS – koncert rock&pop

20:00 – DANCING PILLS – potańcówka

Wystawcy: 17.00-22.00

Strefa dzieci: 12.00-20.00

Foodtrucki: 10.00-22.00

 

Scena: 15.00-22.00

15:00 – BYCZEK FERNANDO – teatrzyk dla dzieci

15:30 – AMI FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM – prezentacja

16.00 – BĄKOWSKI FIGHT CLUB  – pokaz

16.15 – INTERNATIONAL CAPOEIRA RAIZ – pokaz Capoeiry

16.30 – AKADEMIA PASO  – pokaz tańca

16.45 – GRAWITACJA SPORT ACADEMY – pokaz tańca

17.30 – AKADEMIA PASO  – pokaz tańca

17.45 – MANDARYNA DANCE STUDIO – pokaz tańca

17.50 – BODY DESIGN – konkurs z nagrodami

(Akademia Paso, Mandaryna Dance Studio, Grawitacja Sport Academy)

18.30 – ANNA JĘCZAREK – Szkoła gitarowa dla dzieci i młodzieży

18.45 – EWA eM – mini recital mieszkanki Józefosławia

19:00 – HYC06 – koncert rockowy

20:00 – GWIAZDA WIECZORU exMAANAM – koncert rockowy

Wystawcy: 10.00-22.00

Strefa dzieci: 12.00-20.00

Foodtrucki: 10.00-22.00

 

Scena: 12.00-18.00

12:00 – DAWID DABIŃSKI SHOW – pokaz magii dla dzieci

13:00 – SONOS – KONCERT jazz blues rock

14:00 – PIRAMIDY – Najpiękniejsze piosenki z polskich filmów i seriali

15.15 – MUZOFILIA – szkoła muzyki rozrywkowej

15.30 GABRIEL FLESZAR – koncert

16.45 – MUZOFILIA – szkoła muzyki rozrywkowej

17:00 – MOOD BREAKERS ACOUSTIC BAND – koncert akustyczny

18:00 – ZAKOŃCZENIE

Wystawcy: 10.00-18.00

Strefa dzieci: 12.00-18.00

Foodtrucki: 10.00-18.00

na zdjęciu ludzie przy stoisku natargach

Lista wystawców na Festynie Dni Józefosławia

Zgromadziliśmy już lokalne firmy, które zapreentują swoje towary i usługi w czasie Festynu Dni Józefosławia. Wśród wystawców znaleźli się:

Pod kocim okiem Ręcznie robione świece sojowe aromatyzowane naturalnymi olejkami eterycznymi

 

Bionaturalis Kosmetyki naturalne oraz świece

 

Eko-dom Krzysztof Domżała Maszyny do produkcji waty cukrowej i popcornu na wózkach pod parasolem 2×2, produkcja ręczna na miejscu

 

Folwark Anielin Syropy owocowe oraz lemoniada na bazie własnych produktów

 

Przetwory z Borówki Konfitury i soki z borówki amerykańskiej oraz soki NFC

 

Świat Pysznych chałw i słodyczy Chałwy naturalne, słodycze tureckie, lizaki i cukierki ręcznie wyrabiane, sery górskie, soki, przetwory, lemoniada

 

Muzofilia Szkoła Muzyki Rozrywkowej

 

Klaudia Chojnowska Skarbka z gór Kolorowe warkoczyki oraz brokatowe tatuaże dla dzieci
SATIN HEALTH&BEAUTY Salon kosmetyczny

 

Sylwetkowe SPA Modelowanie sylwetki, odmładzanie skóry twarzy, fizjoterapia

 

Eco Sun Solutions Instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła

 

PWiK Piaseczno Stanowisko eksperckie i informacyjne wodociągów w świadczących usługi na terenie gminy Piaseczno

 

Małgorzata Jaronowska Maskotki, torebki, chusty i różne drobiazgi wykonane szydełkiem, na drutach oraz innymi technikami

 

Le Coeur

 

Naturalne dermokosmetyki

 

Skynet Operator swiatłowodowy

 

Frank TV Usługi prawne

 

Jewellerio Rękodzieło
 

FoodByMe

 

Dietetyk

 

Tombo Kursy języka japońskiego

 

Fundacja AMI Fundacja Pomocy Zwierzętom

 

Biblioteka Publiczna w Piasecznie Filia w Józefosławiu

 

Stowarzyszenie Pomysł Na Józefosław Organizacja non-profit, której celem jest budowa tożsamości oraz integracja mieszkańców

 

Stajnia Besthorses oprowadzanki na kucykach

 

Pracownia artystyczna MIŁA pisanie ikon, malowanie obrazów

 

Świeci z Pasji świece woskowe

 

Gospodarstwo Sadownicze Musowo rzemieślnicza produkcja przetworów

 

Zapraszamy do posmakowania, obejrzenia i zakupów.