Budowa ul. Prymulki

„Budowa ul. Prymulki (droga gminna) na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Ogrodowej wraz z przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej w Józefosławiu, gm. Piaseczno”.
Źródło: http://bip.piaseczno.eu/…/obwieszczenie-starosty-piaseczyns…

 

Wesołych Świąt !

Szanowni sąsiedzi, przyjaciele,  mieszkańcy i sympatycy Józefosławia

Z okazji Świąt Wielkanocy składamy
wszystkim Państwu najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny okres będzie
czasem zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości.

 

Sołtys Jan Adam Dąbek wraz z Radą Sołecką

Dzień Sołtysa

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa – opiekuna wsi.

Naszemu Sołtysowi Janowi Adamowi Dąbkowi , składamy życzenia wszelkiej pomyślności i dziękujemy za trud i wysiłek jaki wkłada w sprawowanie tej funkcji.

 

Rada Sołecka i mieszkańcy Józefosławia

 

Dzień Kobiet

Serdeczne życzenia dla wszystkich Pań

Spełnienia marzeń,

Miłości,

Siły,

Realizacji w życiu zawodowym i osobistym

Składają Sołtys Jan Adam Dąbek

wraz z  Radą Sołecką

Spotkanie Sołtysa i Rady Sołeckiej

Aukcja charytatywna w szkole Gaudeamus

W szkole Gaudeamus Józefosław ul Ogrodowa 20B w dniu 12.01.2019r. od godz. 14 do 17 odbędzie się aukcja charytatywna z gwiazdami.
Serdecznie wszystkich mieszkańców zapraszamy.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Piaseczno http://bip.piaseczno.eu/obwieszczenie/5484/obwieszczenie-uia-zp-6721-20-2018-pt-zmiana-mpzp-148 4-xlviii-2014-oraz-1340-xliv-2010
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.20.2018.PT zmiana MPZP 1484/XLVIII/2014 oraz 1340/XLIV/2010
Szczegóły Znak sprawy UiA.ZP.6721.20.2018.PT zmiana MPZP 1484/XLVIII/2014 oraz 1340/XLIV/2010 Znak pisma UiA.ZP.6721.20.2018.PT Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu Data ważności ogłoszenia   06.02.2019
Treść
OBWIESZCZENIE w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3UO; zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym mpzp symbolem 2P-S/U – etap I. Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1945) art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2087) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie 1391/XLVI/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno (zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1484/XLVIII/2014 z dnia 02.07.2014r.) w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3UO oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie 1324/XLIV/2018 z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna (zatwierdzonego Uchwałą Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r.) w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym mpzp symbolem 2P-S/U, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: Projektu dla obszaru oznaczonego symbolem 3UO w planie Nr 1484/XLVIII/2014 oraz Projektu dla obszaru oznaczonego symbolem 2P-S/U w planie Nr 1340/XLIV/2010 w dniach od 28 grudnia 2018r. do 21 stycznia 2019r. w pokoju nr 46 I piętro, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie w godz. od 8.00  do 14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  rozwiązaniami odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w dniu 14 stycznia 2019r.: o godz. 10.00 dla projektu w obszarze oznaczonym symbolem 3UO w planie Nr 1484/XLVIII/2014 o godz. 11.00 dla projektu w obszarze oznaczonym symbolem 2P-S/U w planie Nr 1340/XLIV/2010 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu  miejscowego, może składać uwagi. Uwagi do wyłożonego  projektu planu należy składać: 1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.Kościuszki 5, 3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy,  w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2019r. Równocześnie informuję, iż na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i na podstawie uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, znak: WOOŚ-III.410.727.2018.JD z dnia 27 listopada 2018r. i znak: WOOŚ-III.410.730.2018.JD z dnia 27 listopada 2018r. oraz Opinii Sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, znak: ZNS.4700.118.z.2018 z dnia 18 października 2017r. i znak: ZNS.4700.119.z.2018 z dnia 18 października 2017r. odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionych projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Wesołych Świąt

Szanowni Państwo

Sołtys Józefosławia Jan Adam Dąbek,wraz z Radą Sołecką składają najserdeczniejsze życzenia zdrowych , rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą pełne radości i skłaniają Państwa do refleksji i zadumy nad planami na Nowy Rok.

Życzymy wszystkim zadowolenia i satysfakcji z życia zawodowego i prywatnego.Piknik Rodzinny 2018

Serdecznie zapraszamy na kolejny już Piknik Jesienny Pożegnanie Lata Powitanie Jesieni i nowego roku szkolnego 2018/2019

29.09. 2018 r godzina 13:00 – 22:00 Teren politechniki przy ul. Ogrodowej.

 

W tym roku Piknik organizujemy wspólnie z W tym roku Piknik Rodzinny organizujemy z Fundacja Audemus Audire. Wspólnie z fundacją i wolontariuszami w trakcie trwania pikniku będziemy zbierali fundusze, na dalszą rehabilitację Filipa Mąkosy z Józefosławia (profil FB Pomoc dla Filipa)

Dużym wsparciem w tym roku jest dla nas współpraca z CMP.  To dzięki nim nasz piknik będzie atrakcyjnieszy dla najmłodszych.

https://cmp.med.pl/

 

Spotkanie Rady Sołeckiej

Zapraszamy na kolejne  spotkanie Rady Sołeckiej.

Spotkanie odbędzie się 13. 09. 2018 r o godzinie 19.00 w budynku przy ul. Uroczej 14, piętro 3

 

Zapraszamy.