Wyłożenie projektu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Piaseczno http://bip.piaseczno.eu/obwieszczenie/5484/obwieszczenie-uia-zp-6721-20-2018-pt-zmiana-mpzp-148 4-xlviii-2014-oraz-1340-xliv-2010
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.20.2018.PT zmiana MPZP 1484/XLVIII/2014 oraz 1340/XLIV/2010
Szczegóły Znak sprawy UiA.ZP.6721.20.2018.PT zmiana MPZP 1484/XLVIII/2014 oraz 1340/XLIV/2010 Znak pisma UiA.ZP.6721.20.2018.PT Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu Data ważności ogłoszenia   06.02.2019
Treść
OBWIESZCZENIE w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3UO; zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym mpzp symbolem 2P-S/U – etap I. Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1945) art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2087) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie 1391/XLVI/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno (zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1484/XLVIII/2014 z dnia 02.07.2014r.) w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3UO oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie 1324/XLIV/2018 z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna (zatwierdzonego Uchwałą Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r.) w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym mpzp symbolem 2P-S/U, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: Projektu dla obszaru oznaczonego symbolem 3UO w planie Nr 1484/XLVIII/2014 oraz Projektu dla obszaru oznaczonego symbolem 2P-S/U w planie Nr 1340/XLIV/2010 w dniach od 28 grudnia 2018r. do 21 stycznia 2019r. w pokoju nr 46 I piętro, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie w godz. od 8.00  do 14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  rozwiązaniami odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w dniu 14 stycznia 2019r.: o godz. 10.00 dla projektu w obszarze oznaczonym symbolem 3UO w planie Nr 1484/XLVIII/2014 o godz. 11.00 dla projektu w obszarze oznaczonym symbolem 2P-S/U w planie Nr 1340/XLIV/2010 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu  miejscowego, może składać uwagi. Uwagi do wyłożonego  projektu planu należy składać: 1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.Kościuszki 5, 3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy,  w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2019r. Równocześnie informuję, iż na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i na podstawie uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, znak: WOOŚ-III.410.727.2018.JD z dnia 27 listopada 2018r. i znak: WOOŚ-III.410.730.2018.JD z dnia 27 listopada 2018r. oraz Opinii Sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, znak: ZNS.4700.118.z.2018 z dnia 18 października 2017r. i znak: ZNS.4700.119.z.2018 z dnia 18 października 2017r. odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionych projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Wesołych Świąt

Szanowni Państwo

Sołtys Józefosławia Jan Adam Dąbek,wraz z Radą Sołecką składają najserdeczniejsze życzenia zdrowych , rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą pełne radości i skłaniają Państwa do refleksji i zadumy nad planami na Nowy Rok.

Życzymy wszystkim zadowolenia i satysfakcji z życia zawodowego i prywatnego.Piknik Rodzinny 2018

Serdecznie zapraszamy na kolejny już Piknik Jesienny Pożegnanie Lata Powitanie Jesieni i nowego roku szkolnego 2018/2019

29.09. 2018 r godzina 13:00 – 22:00 Teren politechniki przy ul. Ogrodowej.

 

W tym roku Piknik organizujemy wspólnie z W tym roku Piknik Rodzinny organizujemy z Fundacja Audemus Audire. Wspólnie z fundacją i wolontariuszami w trakcie trwania pikniku będziemy zbierali fundusze, na dalszą rehabilitację Filipa Mąkosy z Józefosławia (profil FB Pomoc dla Filipa)

Dużym wsparciem w tym roku jest dla nas współpraca z CMP.  To dzięki nim nasz piknik będzie atrakcyjnieszy dla najmłodszych.

https://cmp.med.pl/

 

Spotkanie Rady Sołeckiej

Zapraszamy na kolejne  spotkanie Rady Sołeckiej.

Spotkanie odbędzie się 13. 09. 2018 r o godzinie 19.00 w budynku przy ul. Uroczej 14, piętro 3

 

Zapraszamy.

Zebranie Wiejskie – Fundusz Sołecki

20.09.2018 zapraszamy na zebranie wiejskie podczas którego wybierzemy wnioski  do Funduszu Sołeckiego na rok 2019.

Wniosek może złożyć każdy mieszkaniec Józefosławia. 

Wniosek wraz z min. 15 podpisami poparcia, należy złożyć w oryginale na ręce Pana Sołtysa lub wysłać mailowo na adres Rady Sołeckiej, a następnie dostarczyć orygiał z podpisami najpóźniej w dniu zebrania wiejskiego 20.09.2018 r

Na spotkaniu wiejskim będziemy decydować które z wniosków popieramy i składamy do gminy.

Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego?

Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także usuwania skutków klęsk żywiołowych. Jeżeli mieszkańcy danej wsi uznają, że warto np.:
•    zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci,
•    naprawić chodniki, 
•    zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci), 
•    posadzić drzewa, krzewy, 
•    wyremontować wiatę przystankową 
to właśnie na ten cel mogą przeznaczyć te pieniądze.

Można również wnioskować o dofinansowanie zajęć dla seniorów, koncertów, spotkań kulturalnych.

Wniosek powinien spełniać wymagania ustawowe tj. powinien:

•    być uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa; 

•    zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem; 

•    być przekazany przez sołtysa w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, burmistrzowi miasta celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy;

 •    dotyczyć przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wnioski prosimy kierować na adres rada@solectwojozefoslaw.pl

Proszę pamiętać – aby wniosek został przyjęty pod głosowanie musi trafić do rady sołeckiej w wersji oryginalnej najpóźniej w dniu zebrania wiejskiego.

Zebranie Wiejskie

Zapraszamy na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 17.07.2018 o godzinie 19:00 w szkole podstawowej ul. Kameralna 11, Józefosław.

Porządek zebrania:

1. Opinia sołectwa dot. uchwały alkoholowej
2. Omówienie spraw bieżących
3. Wolne wnioski

 

Sz. P. 
Sołtysi w Gminie Piaseczno
(wg rozdzielnika)
Szanowni Państwo, 
W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.), które miało miejsce w dniu 09.03.2018r., uprzejmie proszę o wyrażenie opinii na temat projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Piaseczno, który przekazuję Państwu w załączeniu.
Rada Miejska zobowiązana jest do podjęcia uchwały ustalającej maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Liczbę tę ustalić należy odrębnie dla poszczególnych zezwoleń tj. 
kategoria A – do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
kategoria B – powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
kategoria C – powyżej 18% zawartości alkoholu, 
z podziałem na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Poprzednia uchwała ustaliła łączną liczbę punktów sprzedaży na 200 oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 50 dla kategorii B i C potocznie zwanych wino i wódka. 
Obecnie ustawodawca narzucił obowiązek ustalenia liczby zezwoleń sprzedaży dla wszystkich kategorii alkoholu, także dla kategorii A (tzw. piwo) – osobno dla każdej kategorii, z zachowaniem podziału na sprzedaż (sklepy) oraz sprzedaż i podawanie (gastronomia).

Rada Miejska przed podjęciem uchwał zasięga opinii jednostek pomocniczych.

Rada Miejska planuje procedować ww. uchwałę na początku lipca. Dlatego uprzejmie proszę Państwa o potraktowanie sprawy jako pilnej i przedstawienie uchwały mieszkańcom na zebraniu wiejskim zwołanym w najbliższym czasie i dostarczenie protokołu do Urzędu Miasta do dnia 29.06.br.
W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z Wydziałem Ewidencji Działalności Gospodarczej 22/ 70-17-517.

Skutkiem niepodjęcia uchwały w terminie ustawowym będzie całkowite wstrzymanie wydawania nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

W załączeniu projekt Uchwały oraz wzór protokołu do wykorzystania. „

Rządowy program Dobry Start 300+

 

Już od 1 lipca będzie można składać wnioski dotyczące świadczenia o nazwie „Dobry Start”
Jest to świadczenie w wysokości 300 zł przyznawane na każde dziecko z przenaczeniem na zakup materiałów szkolnych.
Szczegóły dotyczące świadczenia na plakacie poniżej oraz na stronie Ministerstwa pod adresem : https://men.gov.pl/ministerstwo/programy-i-projekty/program-rzadowy-dobry-start.html

 

Od sierpnia Biblioteka w nowej lokalizacji

UWAGA! PRZEPROWADZAMY BIBLIOTEKĘ NA DRUGĄ STRONĘ ULICY. Informujemy, że biblioteka przenosi się do nowego lokalu przy ul. Julianowskiej 67A.

Spotkanie Rady Sołeckiej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Rady Sołeckiej w dniu 07/06/2018 o godzinie 19:00 w budynku przy ulicy Uroczej 14 (wjazd od ul Cyraneczki). Piętro 3.

Podczas spotkania omówimy:

1. Sprawy zgłoszone przez mieszkańcow i ich status. (Ulice, kosze na śmieci, pielęgnacja zieleni, przejścia dla pieszych itd.)

2. Sprawy związane z organizacją pikniku Sołectwa

3. Wolne wnioski.

Zapraszamy serdecznie.

Spotkanie Rady Sołeckiej

Szanowni Państwo,
przypominamy o dzisiejszym spotkaniu sołeckim.
Sprawy które chcemy omówić :
– Betoniarnia (obecny status sprawy), spotkanie z przedstawicielami inwestora.
– Remonty dróg i skrzyżowań. Jak będziemy się poruszać, jakie rozwiązania komunikacyjne zostaną nam zaproponowane z początkiem maja, po zamknięciu skrzyżowania Wilanowska/Geodetów?

Serdecznie zapraszamy.
Urocza 14, Wjazd od ul. Cyraneczki. 3 piętro, godzina 19:00