Uroczyste otwarcie Klubu Kultury w Józefosławiu – grafik zajęć

otwarcie_kk.jpg   fot. K. Sierżant.
Dokonali tego (na zdjęciu od prawej) Pani Radna Hanna Krzyżewska, Pan Burmistrz Zdzisław Lis,  Pani Dyrektor Biblioteki w Piasecznie Magdalena Wolak-Gawrych, Pani Alina Staniszewska – Kierowniczka Klubu Kultury w Józefosławiu, Pani Iwona Nowakowska – Kierowniczka filii biblioteki w Józefosławiu, Pani Zdzisława Stenrzycka – Kierowniczka Działu Placówek Terenowych w CK Piaseczno  oraz Pani Ewa Dudek – Dyrektor CK w Piasecznie
 
Klub działa w budynku przy ul. Uroczej 14, na II piętrze (wejście od ul. Cyraneczki) – tutaj znajdziesz aktualny grafik zajęć.
Ewentualne zmiany w grafiku będą zamieszczane na stronie facebooka KK Józefosław oraz na stronie sołectwa.
 
Jednocześnie trwają prace nad gromadzeniem księgozbioru do biblioteki w Józefosławiu, która znajduje się tuż obok Klubu Kultury. Planowane otwarcie Biblioteki – grudzień 2014.
 
 
Zachęcamy do udziału w zajęciach!
 
 
Anna Czerwieniec
w imieniu Rady Sołeckiej Józefosławia

29 października o godzinie 9.30 głosowanie nad uchwaleniem zmiany studium.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem regulującym i wyznaczającym politykę przestrzenną gminy. Nie jest co prawda aktem prawa miejscowego czyli nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych, ale wszystkie uchwalane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie mogą naruszać jego ustaleń.

Studium jest „planem” planów miejscowych. Obejmuje teren całej gminy i wyznacza podstawowe kierunki rozwoju. Jest dokumentem dość ogólnym, sporządzonym na mapie o dużej skali. Wyznacza główne szlaki komunikacyjne oraz informuje, czy dany teren docelowo jest przeznaczony pod zabudowę i określa jego ogólne przeznaczenie: mieszkalnictwo wielo- i jednorodzinne lub mieszane, usługi czy tereny produkcyjne, a także obszary zielone. Funkcje te określa się jako dominujące, bo w praktyce, szczególnie w gminie Piaseczno, często są one bardziej wymieszane. Szczegółowe ustalenia zapisywane są w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Rozwój ostatnich lat odcisnął trwały ślad w gminie Piaseczno. Zabudowa wielorodzinna sąsiadująca z jednorodzinną, tereny produkcyjne przy mieszkaniowych. Ogromna presja inwestorów, którzy kupują tereny rolne i chcą je szybko przeznaczyć na cele budowlane, często w najbliższym sąsiedztwie terenów chronionych – to wyzwania z którymi należało się zmierzyć.

Uporządkować rozwój
W studium, po pierwsze, trzeba uporządkować tempo rozwoju gminy. Nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową to ogromne koszty dla gminy związane z obowiązkiem zapłaty odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi (patrz tabela) oraz związane z budową kanalizacji, wodociągów, dróg i sieci odwodnieniowej. Nie mówiąc o przestrzeni publicznej, na której do tej pory oszczędzano. Dochody z nowych terenów spływają powoli, w miarę zabudowywania się nowych obszarów, i nie równoważą kosztów w krótkim okresie. Dlatego w projekcie zmiany studium przewiduje się pozostawienie niektórych obszarów jako tereny rolne do czasu uzgodnienia zrównoważonego sposobu zagospodarowania i przygotowania odpowiednich środków na inwestycje, co może wzbudzać kontrowersje wśród właścicieli tych terenów. Nie jest możliwe cofnięcie czasu czy unieważnienie obowiązujących planów zagospodarowania. Dlatego projekt zmiany studium, siłą rzeczy, musi być w części kontynuacją rozwiązań przyjętych w 2006 r. oraz uwzględniać to co wydarzyło się w przestrzeni do tej pory.

Trasa S-7 i nowe miejsca pracy
Po drugie zmiana studium przewiduje aktywizację gospodarczą terenów wzdłuż zaktualizowanego przebiegu nowej tras S-7. Tereny usług generują nowe miejsca pracy, a ponadto będą w przyszłości przynosić większy dochód do budżetu gminy. W projekcie zmiany studium wskazano również nowe drogi dojazdowe do węzłów komunikacyjnych zlokalizowanych na projektowanej drodze ekspresowej.

Ochrona terenów zielonych: lasów i dolin rzek
Gmina Piaseczno cieszy się zainteresowaniem osób szukających nowego miejsca do zamieszkania. To między innymi dzięki temu, że dysponuje jeszcze terenami otwartymi lasów, pól i dolin rzek. Dlatego trzeba je chronić. Z tego powodu wiele wniosków i uwag dotyczących zwiększenia terenów pod zabudowę w tych newralgicznych miejscach zostało na etapie rozpatrywania odrzuconych.

Gmina Piaseczno zmienia studium, zmienia plany miejscowe, ale deweloperom często udaje się jeszcze uzyskać pozwolenia na budowę na podstawie starych, ułomnych planów miejscowych. Dlatego niestety w niektórych miejscach wyrastają budynki, które w świetle nowych planów nie powinny w ogóle powstać. Sprawy nowych inwestycji często trafiają do organów odwoławczych, sądów i toczą się latami. Kształtowanie ładu przestrzennego wymaga czasu. Zmiana studium zaowocuje dopiero w kolejnych latach poprzez uchwalanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rozwój przypomina rozpędzoną lokomotywę i trudno go zatrzymać z dnia na dzień. Wymaga to konsekwencji i systematycznej pracy, a efekty będą widoczne po latach.

Gra planszowa o Mazowszu – głosujemy na Józefosław!

24 miasta, miasteczka lub wsie mogą już niebawem znaleźć się na grze planszowej o Mazowszu. O tym jakie to będą miejsca – zadecydują sami Mazowszanie. Właśnie rusza głosowanie.

Gra będzie bawić i uczyć. To znakomita zabawa, która jednocześnie przekaże graczom mnóstwo ciekawostek na temat naszego regionu. Głosy można oddawać na nowo powstałym portalu „Mazowszanie.eu” do 13 listopada. Gra będzie elementem promującym jeden z największych projektów informatycznych województwa, przyspieszający rozwój e-usług na terenie całego regionu. Jednak przede wszystkim będzie promować samo Mazowsze i wiedzę o nim. Pokaże bogactwo regionu, przybliży wiedzę o jego historii, zabytkach, ale i o najnowszych wydarzeniach. Promować będzie także miejscowości, które się znajdą na głównej planszy.
Planszówka zawierać będzie liczne karty z pytaniami o region i o daną miejscowość. Głównym elementem planszy będzie graficzne odwzorowanie mapy województwa mazowieckiego, a na planszy umieszczone zostaną na przykład parki narodowe i krajobrazowe, drogi, czy symbole charakteryzujące dany region. Gra oprócz tego, że będzie okazją do zdobycia wiedzy o regionie, zabytkach, czy atrakcjach Mazowsza, będzie polegała także na budowaniu szlaków w województwie. Dowiemy się też w niej o inwestycjach w nowoczesne technologie, a zwłaszcza w budowę lokalnych centrów kompetencji (LCK) powstających na terenie całego Mazowsza. Gra posiada kilka wariantów trudności, które pozwalają cieszyć się nią zarówno młodszym, jak i starszym graczom.

Głosować na swoją miejscowość może każdy, kto zarejestruje się na portalu „Mazowszanie.eu”. W konkursie można brać udział raz dziennie, a każdy kto zagłosuje będzie miał szansę wygrać nagrody, w tym samą grę „Mazowszanie”.
Gra planszowa o Mazowszu jest związana z Projektem Rozwój e-usług i ich dostęp dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, budżet państwa oraz samorząd.

Przebudowa ul. Geodetów – przetarg na projekty budowlany i wykonawczy

Przedmiotem zamówienia jest :

Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy ulicy Geodetów w Józefosławiu wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, przebudowa kanałów deszczowych w ul. Granitowej i Rubinowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na całej szerokości ulicy, wykonanie oświetlenia i monitoringu ul. Granitowej oraz ul. Energetycznej na odcinku od ul. Geodetów do Rubinowej.

Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ulic o łącznej długości około 4930 mb w Józefosławiu, Gmina Piaseczno; – Projektu map podziałowych, które będą załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji zrid. Ustala się, że projekt map podziałowych dla w/w zadania obejmować będzie 67 działek i taką ilość oferent przyjmie do ustalenia kwoty ofertowej. W ramach umowy należy uzyskać wszystkie niezbędne decyzje, opinie i uzgodnienia, opracować projekty, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, wykonać projekt map podziałowych oraz uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz uzyskać pozwolenie na budowę fragmentów zaprojektowanej infrastruktury liniowej, jeśli zlokalizowana będzie poza obszarem objętym decyzją zrid.

TERMIN ZAMÓWIENIA

1 . Opracowanie koncepcji drogowej i odwodnieniowej, zakup i aktualizacja map, badania geotechniczne – 16.03.2015r

2. Projekt budowlany i wykonawczy oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 31.11.2015r

3. Opracowanie projektu mapy podziałowej – 31.11.2015r

4. Uzyskanie decyzji ZRID – 29.04.2016r.

5. Uzyskanie ostateczności decyzji ZRID – 31.05.2016r.

 

Pełna treść zamówienia dostępna na stronie gminy.

 

  

29.10.2014 – uchwalenie zmian do Studium

Poniżej cały porządek obrad:

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 29.10.2014 r. (środa) o godz. 9:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, odbędzie się 52 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z 51 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.10.2014r
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:

9.1 W sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno

10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

 

Warto się wybrać!

Koncepcja przebudowy ul. Wenus – spotkanie w Gminie 20.10.14 godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa i wyrażenia opinii.

Informacja o spotkaniu z Gminy.

Chodniki na Julianowskiej – wybrano wykonawcę

RZP.271.97.2014.IM.1457                                                                     Piaseczno 01.10.2014 r.
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę polegająca na budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc postojowych i wjazdów bramowych wzdłuż ul. Julianowskiej na odcinku od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu wraz z rozbudową ul. Kombatantów w zakresie wydzielonych etapów 1, 2, 3, 4”.

Zamawiający na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w/w przetarg wygrała firma Budownictwo Drogowe JARPOL S.A. ul. Grenadierów 8/25, 04-062 Warszawa za cenę ryczałtową brutto 3.605.682,10 zł. Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium ceny określonego w SIWZ i otrzymała łączną punktację 600 pkt.

Plac zabaw na ul. Tenisowej

Plac na Tenisowej jest pierwszym ogólnodostępnym placem zabaw w Józefosławiu. Powstał dzięki staraniom Pani radnej Katarzyny Nowocin-Kowalczyk.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na Kiermasz jesienny w Józefosławiu – sobota 4.10.

Na kiermaszu organizatorzy przewidują stoiska z ekologiczną żywnością i napojami, świeże owoce i warzywa prosto z pola, miody i wszystko do spiżarni, własne wyroby cukiernicze oraz rośliny do ogrodu.

Oprócz tego w programie spacery po pięknym mateczniku szkółki Acrocona, porady na temat prac jesiennych w ogrodzie oraz w zakresie planowania ogrodu, kompozycji z bylin, stawów i oczek wodnych i małej architektury.

Przewidziano także warsztaty dla dzieci związane z tematyką ogrodu, sadzenie roślin oraz budowanie domków dla ptaków i hoteli dla owadów.

Organizatorzy nie zapewniają parkingu na terenie szkółki.

Impreza jest dofinansowana przez Gminę Piaseczno.

Więcej informacji o kiermaszu w zakładce Wydarzenia lub pod banerem po prawej stonie ekranu.

Fundusz Sołecki 2015 – lista przegłosowanych wniosków

1. Dofinansowanie potrzeb ZSP w Józefosławiu (sprzęt komputerowy) – 10.000 zł
 
2. Sfinansowanie budowy oraz domeny na 2 lata strony sołectwa www. solectwojozefoslaw.pl – 4.000 zł
 
3. zakup pieca ceramicznego dla Klubu Kultury (50% kosztów) – 4500 zł
 
4. Zakup koszy na śmieci na terenie wsi – 10 szt. – 3600 zł
 
5. Budowa fragmentu chodnika przy ul. Osiedlowej – 8.000 zł
 
6. Wieczory seniora – 4580 zł
 
Wniosek do Burmistrza o przeznaczeniu FS 2015 zostanie złożony przez p.Sołtysa Dąbka do dnia 30 września 2014.
 
Wskazane zadania muszą być wykonane do końca roku 2015.
 
Protokół z zebrania będzie dostępny w zakładce Zebrania wiejskie w terminie do 3 października.