Fundusz Sołecki 2015 – lista przegłosowanych wniosków

1. Dofinansowanie potrzeb ZSP w Józefosławiu (sprzęt komputerowy) – 10.000 zł
 
2. Sfinansowanie budowy oraz domeny na 2 lata strony sołectwa www. solectwojozefoslaw.pl – 4.000 zł
 
3. zakup pieca ceramicznego dla Klubu Kultury (50% kosztów) – 4500 zł
 
4. Zakup koszy na śmieci na terenie wsi – 10 szt. – 3600 zł
 
5. Budowa fragmentu chodnika przy ul. Osiedlowej – 8.000 zł
 
6. Wieczory seniora – 4580 zł
 
Wniosek do Burmistrza o przeznaczeniu FS 2015 zostanie złożony przez p.Sołtysa Dąbka do dnia 30 września 2014.
 
Wskazane zadania muszą być wykonane do końca roku 2015.
 
Protokół z zebrania będzie dostępny w zakładce Zebrania wiejskie w terminie do 3 października.

Zebranie Wiejskie 25 września 2014 godz. 19.00 – głosowanie Funduszu Sołeckiego 2015

Proponowany porządek zebrania:
 
  1. 1Fundusz Sołecki 2015 – głosowanie wniosków – p. Sołtys J. Dąbek i Rada Sołecka

 

  1. 2 Przegląd inwestycji  w Józefosławiu wg zapisów budżetu gminy 2014 oraz budowa PSZOK– p. Burmistrz  Z. Lis

 

  1. 3.     Budowa ul. Cyraneczki  – p. Burmistrz Z. Lis, p. Starosta J. Dąbek

 

  1. 4.     Wolne wnioski, pytania

 

  1. 5.     Wybory samorządowe – ustalenie terminu kolejnego spotkania mieszkańców, na którym zostaną przedstawieni wszyscy kandydaci na radnych z Józefosławia. 
 
 
Ze względu na omawianie ważnych spraw sołectwa, bardzo prosimy o liczny udział.
 
Łączę pozdrowienia
 
Anna Czerwieniec
w imieniu Rady Sołeckiej Józefosławia

Projekt zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania.. – wnioski Rady Sołeckiej

Uwagi do Studium należało składać do 5 września 2014.

Rada Sołecka złożyła do następujące uwagi do Studium – pobierz pdf

Budżet Gminy 2015 – wnioski złożone przez Radę Sołecką

1. budowa ul. Wilanowskiej na odcinku od kanałku Jeziorki do ul. Działkowej – wg zatwierdzonej koncepcji
2. budowa skrzyżowania Cyraneczki-Julianowska
3. dofinansowanie projektu i budowy ul. Działkowej (dla gminy Konstancin)
4. przebudowa ul. Geodetów wraz z budową ronda przy ul. Energetycznej
5. budowa ul. Wenus
6. zabezpieczenie środków na wykup gruntów pod ul. Cyraneczki na odcinku od Ogrodowej do Osiedlowej
7. zagospodarowanie terenu pod park przy ul. Ogrodowej wg przyjętej koncepcji
8. zagospodarowanie terenu zielonego wzdłuż kanałku Jeziorki na odcinku od Ogrodowej do Julianowskiej (posianie trawy, nasadzenia krzewów i drzew)
9. budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Ogrodowej do ul.Działkowej
8. budowa infrastruktury odwodnieniowej w/g przyjętej koncepcji.

Wnioski zostały złożone w dniu 1 września 2014.

ul. Cyraneczki – ruszyły prace na odcinku w kierunku Ogrodowej

Do tej pory wykonano na tym odcinku prace wodno-kanalizacyjne oraz elementy kanalizacji deszczowej.

Od dziś na plac budowy wchodzi wykonawca realizujący roboty drogowe (nakładka asfaltowa).

Jeśli pogoda pozwoli roboty mają się zakończyć do końca września.

2 września godz. 19.00 – spotkanie Rady Sołeckiej

Spotkanie odbędzie się o godz. 19.00 w szkole przy ul. Kameralnej.

Na tym samym zebraniu zostanie wyłoniona lista propozycji do realizacji z Funduszu Sołeckiego 2015.

Wstępna koncepcja parku przy ul. Ogrodowej czeka na konsultacje społeczne.

Zakładane jest powstanie blisko 900 metrów ciągów spacerowych, pawilonu z przeznaczeniem na toalety oraz część gastronomiczną. Przewidziano także miejsce pod ogórek jordanowski, siłownię zewnętrzną, boisko do gier, polanę na imprezy, scenę lub amfiteatr oraz oczywiście elementy małej infrastruktury (ławki, kosze, tablice, stojaki na rowery). Jeśli pozwoli pogoda to jest szansa, że prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Od 1 do 10 września można składać uwagi i pomysły na zagospodarowanie tego terenu. Uwagi i propozycje można składać pocztą elektroniczną na adres zych@piaseczno.eu lub telefonicznie 22 70 17 679.

Zobacz koncepcję.

Rozpoczyna się budowa Placu Zabaw przy Tenisowej

Koncepcja placu zabaw przewiduje uporządkowanie terenu, nowe nasadzenia roślin, ławeczki, urządzenia rekreacyjne dla dzieci. Teren będzie ogrodzony, będzie posiadał furtki od strony ul. Tenisowej, a także rozważana jest furtka od strony parkingu Piekuta.

Mieszkańcy Józefosławia przeznaczyli 7.600 zł ze środków Funduszu Sołeckiego 2013 na dofinansowanie urządzeń rekreacyjnych, które mają znaleźć się na tym terenie.

Będzie to pierwszy ogólnodostępny plac zabaw w Józefosławiu, zobacz jak będzie wyglądał.

Fundusz Sołecki 2015 – składanie wniosków do 31 sierpnia 2014

Wnioski do FS powinny spełniać następujące wymagania:
– dotyczyć przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
– zawierać opis przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów
 
Zachęcamy Państwa do przesyłania swoich propozycji – więcej informacji o Funduszu Sołeckim znajdziecie Państwo w zakładce Fundusz Sołecki.
 
 
Łączę pozdrowienia
 
Anna Czerwieniec
w imieniu Rady Sołeckiej